BioGlobe – 2000-talets avloppsrening

Förenar hygien inne med kretslopp ute!

bild_startsida

I naturen finns inget avfall. De ämnen som bygger upp levande organismer ingår i ett ständigt kretslopp, gynnsamt för växter och djur.

Ett enskilt avlopp med vanlig vattentoalett, som på landet brukar vara ansluten till tank eller trekammarbrunn, uppfyller inte detta naturens kretsloppskrav. Ämnen från hushållets enskilda avlopp blir till föroreningar i vattendrag och hav istället för att komma växter tillgodo.

BioGlobe system för enskilda avlopp erbjuder utrustning för att till låg kostnad lösa dessa problem för småhusägaren. Med vakuumtoalett, latrinkompost med kompostmask och torr rotzon blir man oberoende av slamtömning, kemikalier och kostsamma skötselavtal.

BioGlobe system för enskilt avlopp passar dig som:

 • bygger nytt eller bygger om
 • bor permanent, har fritidshus eller kolonilott
 • vill ha ett vattensnålt, kostnadseffektivt och enkelt system
 • är miljömedveten men vill ha modern bekvämlighet
 • vill slippa slamtömningar med tankbil, kommunala avgifter och sevicavtal
 • har myndighetskrav att förbättra avloppet
 • har mark som är svår att gräva i eller har dålig avrinning
 • inte vill gräva sönder din uppvuxna trädgård

Besök gärna vår Visningsanläggning! Läs mer på länken! Läs artiklar från SvD och Sydsvenska Dagbladet “Vakuum ger miljövänlig toa på landet!” Se kommentarer på blogg!

Myndighetskrav
För att installera avlopp krävs tillstånd från kommunen. Blanketter finns på kommunens hemsida.
Nu finns det nya miljökvalitetsmål från Naturvårdsverket (pdf) , gäller fr.o.m. 1 augusti 2006 för enskilda avlopp. Läs en sammanfattning här: Naturvårdsverkets nya riktlinjer (pdf).
Naturvårdsverket har nu kommit ut med råd för kommunernas handläggare (handbok och bilagortill handbok). I bilagorna kan man bl a läsa om vilka krav på provtagning som kommunen kan ställa på en anläggning (bra att känna till):

Enligt råden kan provtagning krävas när anläggningen ”inte uppfyller ställda krav”.

De krav som det vanligen gäller avser utsläppsnivåer på organiskt material uppmätt

som BOD7 .

Fosfor och vid hög skyddsnivå även kväve. Smittämnen bör endast analyseras när det finns en dokumenterad misstanke om att utsläppet av avloppsvattnet medför en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet.

Information från Skatteverket:

ROT-arbete

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden

 • äger och bor i eller har som fritidsbostad
  eller
 • äger och som kundens föräldrar bor i.

Kunden får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

 

Kontakt

Adress:
Sandkroksvägen 11
290 34 Fjälkinge

Mobil: 0705344811

E-post: info@bioglobe.se