Rotzonen

Att anlägga en torr rotzon

En torr rotzon är effektivare, enklare och billigare att anlägga än traditionella markbäddar. Den är även lättare att anpassa i miljön.

Rotzonssystem

Klicka här eller på bilden för förstoring (håll därefter muspekaren över bilden och klicka på förstoringssymbolen som dyker upp!)

Uppbyggnad av torr rotzon
Markprofilen lämnas i möjligaste mån orörd och man gräver enbart för slangen som transporterar och fördelar lakvattnet och omgivande “lecastrumpa”. Detta för att det är nästan omöjligt att återställa en omrörd markprofil. Syftet är att skapa en levande jord där rötter och markdjur aktivt transporterar lösta växtnäringsämnen.
Slang nergrävd i rotzon

Underst läggs en tät duk för att förhindra att obehandlat vatten går rakt ned. Över duken återfylls ca 10cm jord “sugande skikt”. Därefter rullas markväv ut och de i förväg fyllda säckarna med leca läggs ut. Överst läggs slangen som täcks av markväv. Lecakulorna förstorar upptagningsytan, ger luftighet och blir bärskikt för mikroorganismer. Detta gör att små syreförbrukande partiklar, som mäts som BOD7, snabbt försvinner. Markväven hindrar att lecan blandas med jorden.

Dimensionering
För att ta om hand överskottsvatten från en kompost rekommenderas 15 m spridningsslang. Den aktiva rotzonen räknas 1 m åt vardera sidan från slangen. Femton meter spridningsslang blir alltså 30m2 rotzon. För BDT-vatten kan en separat rotzon anläggas. Den görs då litet längre ca 25m eftersom den skall ta upp en större mängd vatten. En rotzon till BDT-vatten bör förses med utlopp ex till en damm om jordmånen inte är genomsläpplig för att undvika vattenmättnad och syrebrist. Det kan göra att små organiska partiklar inte bryts ner utan det uppstår dålig lukt.

Förslag på växter
Växttäcket kan utgöras av perenna gräs, salix, häckar, befintliga träd etc. Försök vid SLU visar att foderlosta, rörflen och ängskavle är tämligen likvärdiga när det gäller näringsupptag. ängskavlens tillväxt startar emellertid tidigare på våren och ger därmed en längre växtsäsong.

Effektiviteten hos en rotzon beror bara till en mindre del av själva växtern. En rotzon fungerar därför också när växterna är mindre aktiva (se forskning nedan). En rotzon förväntas bli bättre med stigande ålder i motsats till traditionella markbäddar.

Växttäcket gör anläggningen mindre frostkänslig. Sommartid är det troligt att allt vatten absorberas i rotzonen, speciellt om träd finns i närheten. När den torra rotzonen är planterad syns den inte och den kan anpassas efter tomtens topografi, stenar och träd.

Här kan du ladda ner forskning om rotzoner!

Analyser
De första proverna på visningsanläggningens rotzon är nu klara. Rotzonen har använts i 1½ år av två permanentboende personer. Prover togs på jord och växtlighet den 22 september 2008, dels mitt i den aktiva rotzonen rakt ovanför spridningsslangen (“prov 0”) samt 2 m utanför (“prov 2”) aktiv rotzon (aktiv rotzon=inom 2m från spridningsslang).

Analys % ts Växtprov i rotzon Växtprov 2m utanför rotzon
Kväve 3,9 3,1
Fosfor 0,33 0,54

Tabell 1. Innehåll av kväve och fosfor i kirskål i och utanför rotzon. Orginalprotokoll kan laddas ner här!

Analys mg/100g Jordprov i rotzon Jordprov 2m utanför rotzon
Ammoniumkväve 0,251 3,096
Nitratkväve 2,117 0,457
Totalkväve Dumas 180 220
Fosfor lättlöslig 5,4 6,7
Totalfosfor 63 73

Tabell 2. Innehåll av kväve och fosfor i jord på 25 cm djup i och utanför rotzon. Orginalprotokoll i rotzon och utanför rotzon kan laddas ner!

Det finns ännu inga signifikanta skillnader i totalkväve och totalfosfor i och utanför rotzonen. Halten lättlöslig fosfor är ca 4-6 gånger lägre än vad som rekommenderas på en välgödslad åkermark. Det är för kort tid för att tolka resultaten definitivt men det tycks som om det uppstår en viss fosforbrist för växterna i själva rotzonen. Rotzonen ligger också nära stora träd som kan tänkas ta upp en hel del kväve och fosfor.

Kontakt

Adress:
Sandkroksvägen 11
290 34 Fjälkinge

Mobil: 0705344811

E-post: info@bioglobe.se