Rotzonen – Analyser

Verifiering av torr rotzon

Under maj till oktober har markvattenprov analyserats med avseende på kväve, fosfor och bakterier i två torra rotzoner som båda utgör spridningszon för lakvattnet från en latrinkompost. Provhål borrades ned till 1-1,5 m djup för att komma åt vattnet.

Syfte
Syftet med undersökningen var att se om det uppstod någon anrikning i markvattnet under olika årstider och om halterna i så fall minskat på ett mindre avstånd, ca 10 meter från den aktiva rotzonen. Eftersom det är spridning till dricksvatten om man i första hand vill undvika när man sätter upp sk skyddsavstånd till avloppsanläggningar togs referensprover i respektive dricksvattenbrunn.

Beskrivning av provplatser
Den ena anläggningen har används i 6 år av 1-2 helårsboende personer. Tomten är mycket liten och omges på två sidor av KRAV-odlad åkermark som gödslas med naturgödsel och vissa tider betas av kor. Åkern ligger endast 2 meter från rotzonen, båda provtagningspunkterna och brunnen. Lägen och avstånd framgår av bilaga. Den andra anläggningen har används i 3 år av två heltidsboende personer. Tomten är stor och vetter på rotzonssidan mot en lövskog.

Provtagning
Prover togs i maj, juni och i oktober. På provplats ”6 år” var vattenmängden i provgroparna mycket liten redan i maj och trots att maskinborr hyrdes in så gick det inte att fördjupa hålen pga sten. Det var inte heller möjligt att flytta provtagningshålen eftersom stora delar av den lilla tomten tidigare grävts upp och återfyllts. På denna plats finns även en torr rotzon för BDT-vatten som slutar i en damm. I juni togs prov i denna damm. Sommaren i Skåne var extremt torr så under juli till september fanns inget vatten i något av provhålen ner till 1,5 m djup, varför prov togs i oktober i samtliga hål.

Resultat och diskussion
Båda brunnarna uppvisade mycket låga halter av alla undersökta parametrar, med undantag för PO4 i på provplats 6år som var 5 gånger högre (0.12) i förhållande till vattnet i den andra brunnen (0.023). I förhållande till övriga provpunkter på samma plats var halten lika hög som provet i rotzon i maj och utanför rotzon i oktober. Den var 5 gånger högre än provet i dammen i juni. Eftersom brunn och båda provtagningshålen ligger endast två meter från en naturgödslad och betad åker är det troligt att den har större inverkan på PO4 i markvattnet än vad rotzonen har. Dammen som ligger längst från åkern, ca 30m, hade också mycket riktigt ett lägre värde. Fosforhalten i dricksvattnet skall dock inte vara av en nivå så att det skulle vara skadligt. PO4 verkar inte spridas till markvattnet från rotzonerna.

BOD7 uppvisade låga värden i samtliga provtagningshål och inga signifikanta skillnader i och utanför rotzon. Det kan tolkas så att syreförbrukande partiklar effektivt silas ifrån och stannar nära spridningsslangen utan att spridas till markvattnet.
För ammoniumkväve uppmättes de högsta halterna under sommaren men det var ingen signifikant skillnad mellan i och utanför rotzon på någon av platserna. Det kan tolkas så att rotzonen troligen inte har någon påverkan på NH4 i markvattnet. Ytterligare en provtagningspunkt i jord längre från rotzonen skulle kunna bekräfta detta. Halterna nitrat och nitritkväve var lägst under sommaren. Flera prov i provhålen uppvisade lägre eller i lika halter som respektive brunn. Omsättningen av kväve är till största delen bakteriell och påverkas därför av temperaturen. Någon kontamination av grundvattnet från rotzonen har inte kunnat påvisas. Även här skulle ett provhål i jord långt från rotzonen kunna bekräfta det.

Absolut lägsta värdena av kväve uppmättes i dammen vilket ytterligare indikerar påverkan från åkern på brunn och markvatten i provtagningshål. Mängden intestinala streptokocker och E. coli var låga. Förhöjda värden uppmättes i och utanför rotzon 3 år i juni. Värdena för E. coli minskade avsevärt från provet ”i rotzon”, fler än 100 till färre än 1 för ”utanför rotzon”. För att få ett ”noll-värde” i jord skulle även här ytterligare ett provhål var värdefullt. Även värdena för koliforma bakterier var störst på sommaren, högsta värde uppmättes i rotzon på plats 6 år i oktober (6400). Utanför rotzon var värdet mindre än 10 eller samma som i brunnen. Slutsatsen är att från den torra rotzonen transporteras bakterier endast några meter.

Rotzon 3 år, 2 helårsboende personer

19 maj 24 juni 27 oktober
Brunn Inom rotzon Utanför rotzon Inom rotzon Utanför rotzon Inom rotzon Utanför rotzon
BOD7 mg/l ±25-30% *) <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 10 <3.0 <3.0
NH4-N mg/l ±15-30% 0.033 0.3 0.28 1.5 1.8 0.055 0.081
NO3-N +NO2-N mg/l ±10-25% 3.1 8.5 4.4 1.4 0.079 7.3 12
NO2-N mg/l ±15-25% 0.002 0.20 0.11 0.095 0.007 0.096 0.054
PO4-P mg/l ±10-35% 0.023 0.14 0.010 0.048 0.027 0.021 0.046
Kolif. bakt cfu/100ml <10 <10 <10 280 100 <10 **
E- coli cfu/100ml <1 <1 <1 >100 <1 4 **
Intest Ent.k cfu/100ml <10 <10 <10 55 9 18 **

*) Fryst prov
**) Laboratoriet misslyckats med analys pga ”tekniska problem” varför provet skall tas om den 1/12 för att få ett prov under icke-växtsäsong

Rotzon 6 år, 1-2 helårsboende personer

19 maj 24 juni 27 oktober
Brunn Inom rotzon Utanför rotzon Damm i slutet av BDT-rotzon Inom rotzon Utanför rotzon
BOD7 mg/l ±25-30% *) <3.0 8.4 7.7 6,2 <3.0 <3.0
NH4-N mg/l ±15-30% 0.059 <0.10 0.081 0,012 0.095 0.057
NO3-N +NO2-N mg/l ±10-25% 5.0 1.8 38 <0.010 7.8 10
NO2-N mg/l ±15-25% 0.005 3.4 0.12 <0.001 0.008 0.003
PO4-P mg/l ±10-35% 0.12 0.14 0.036 0.013 0.026 0.099
Kolif. bakt cfu/100ml <10 Ej analyserbart 310 640 6400 <10
E- coli cfu/100ml <1 Ej analyserbart <1 2 2 <1
Intest Ent.k cfu/100ml <10 Ej analyserbart 9 55 18 18

*) Fryst prov


Rotzon 3 år, Hörby kommun (matjord ca30cm därunder mjäla)

Avstånd: 1. Från spridningsslang i rotzon till första provhål ”i rotzon” 1 meter
2. Mellan provtagningshålen 21 m
3. Andra provtagningshålet ”utanför rotzon” till dricksvattenbrunn ” 30m
4. Mellan aktiv rotzon till provtagningshål ”utanför rotzon” 10 meter

Bjälkhult 9 november 2004 vid nedläggning av rotzonen till komposten.

Rotzon 6 år, Sjöbo kommun (matjord ca15cm därunder lera med mycket sten)

Avstånd: 1. Från spridningsslang i rotzon till första provhål ”i rotzon” 1 meter
2. Mellan provtagningshålen ”i rotzon” till provtagningshål ”utanför rotzon” 9 meter
3. Andra provtagningshålet ”utanför rotzon” till dricksvattenbrunn 14 meter
4. Avstånd mellan brunn och åker 2 meter

Kontakt

Adress:
Sandkroksvägen 11
290 34 Fjälkinge

Mobil: 0705344811

E-post: info@bioglobe.se